Hình ảnh lắp ráp sản phẩm thực tế tại một số hộ gia đình mà Nội thất Việt Quang đã thực hiện.